LIST OF CHAPTER CHAIRMAN

SR. NO. YEAR NAME
1 1965-67 CMA R.S.Shah
2 1967-68 CMA M.C. Barbhaiya
3 1968-69 CMA V.H.Shah
4 1969-70 CMA A.H.Ghoghari
5 1970-72 CMA S.Laxminarayan
6 1972-73 CMA .M.K.Shah
7 1973-74 CMA V.Srinavasan
8 1974-75 CMA V.H.Shah
9 1975-80 CMA B.R.Shah
10 1980-81 CMA S.B.Joshipura
11 1981-84 CMA K.J.Mehta
12 1984-87 CMA R.V.Thakar
13 1987-89 CMA G.K.Mehta
14 1989-90 CMA G.P.Dalwadi
15 1990-91 CMA M.H.Purohit
16 1991-95 CMA J.B.Mistri
17 1995-97 CMA S.C.Shah
18 1997-99 CMA A.L.Bavishi
19 1999-01 CMA A.G.Dalwadi
20 2001-04 CMA K.D.Shah
21 2004-06 CMA N.D.Panchal
22 2006-08 CMA P.D.Modh
23 2008-10 CMA H.C.Shah
24 2010-11 CMA S.S.Shah
25 2011-13 CMA P.H.Desai
26 2013-15 CMA R.B.Kothari
27 2015-17 CMA V. H. Savaliya
28 2017- CMA A. S. Bhavsar